Kulturhåndverk

Søk etter vare

Distrikt

Prisgruppe

Håndverker     se alle

 

Sortering

Betingelser

Avtale for kjøp og salg gjennom nettbutikken

1. Innledning

Denne avtalen (Avtalen) angir betingelsene for kjøp av varer og produkter (Produkter) på nettbutikken birka.no og kulturhandverk.no (Nettbutikken).

Nettbutikken eies og administreres i fellesskap av Birka AS (org. nr. 985 683 743) (Birka) og KompetanseSmia AS (org. nr. 981 088 379) (KompetanseSmia). Birka og KompetanseSmia er i fellesskap omtalt som BK.

BK tilbyr ulike leverandører (hver for seg omtalt som Selger) å markedsføre og selge sine Produkter gjennom Nettbutikken. Selgers navn/foretaksnavn, adresse, org. nr, telefon og e-post er angitt under bedriftspresentasjonene i Nettbutikken.

BK er kun tilrettelegger mellom kjøper (Kjøper) og den enkelte Selger. Kjøper og Selger inngår avtale om kjøp av Produktene på de i Avtalen angitte vilkår. BK er ikke part i Avtalen og opptrer kun som mellommann mellom Kjøper og Selger uten solidarisk ansvar med Selger og uten ansvar overfor Selger og/eller Kjøper, jf. lov om forbrukerkjøp av 21. juni 2006 nr. 34 (Forbrukerkjøpsloven) § 1 fjerde ledd.

Ved kjøp gjennom Nettbutikken godtar Kjøper Avtalen. Kjøpet reguleres av Avtalen og utfylles av blant annet Forbrukerkjøpsloven, e-handelsloven av 23. mai 2003 nr. 35, angrerettloven av 21. desember 2000 nr. 105 (Angrerettloven), markedsføringsloven av 9. januar 2009 nr. 2 og personopplysningsloven av 14. april 2000 nr. 31. Lovene er å finne på lovdata.no.

Som Kjøper forstår og aksepterer du at du i Nettbutikken kan handle fra flere Selgere i samme bestilling/kjøp, men at betalingen skjer samlet for hele bestillingen/kjøpet. Dette betyr at Produktene blir sendt fra den enkelte Selger, og vil ankomme i separate forsendelser, sannsynligvis på ulike tidspunkter. 

Selger og Kjøper står fritt til å supplere Avtalen, såfremt slik supplement ikke endrer på BK sin posisjon som mellommann overfor Kjøper og/eller Selger.

Avtalen og annen informasjon på Nettbutikken er kun tilgjengelig på norsk.


2. Kjøp
Avtale inngås når Kjøper sender sin bestilling i kassen. Ordrebekreftelse utarbeides deretter automatisk og sendes kun til Kjøpers oppgitte e-postadresse, med kopi til Selger. Ved eventuelle feil i f.eks. angivelse av pris, osv. bes Kjøper informere Selger om dette. Selger forbeholder seg retten til å korrigere slike feil i ettertid.

Ordrebekreftelsen og Avtalen utgjør det samlede avtalegrunnlaget for kjøpet.

Ved fullført betaling mottar Kjøper kvittering fra PayPal.

Selger inngår kun avtale med myndig person, alternativt umyndig person med godkjennelse fra foresatt.

3. Opplysninger om Produktet
Bildene som presenterer Produktene i Nettbutikken må kun ses på som illustrasjoner. Produktene vil kunne avvike fra bildene både når det gjelder form og farge. Produktene tilvirkes individuelt og i mange tilfeller for hånd, og hvert enkelt Produkt vil kunne få avvik sammenlignet med illustrasjonsbildet. Selger skal likevel tilstrebe å gjenskape Produktene så likt som illustrasjonen i Nettbutikken.

Selger har ikke ansvar for avvik mellom illustrasjonen og Produktet som skyldes kvaliteten på det elektroniske mediet Kjøper benytter ved inngåelsen av Avtalen, herunder, men ikke begrenset til kvaliteten på skjermen eller dens fargeinnstillinger.

Selger tar forbehold om at skrivefeil eller tekniske feil i tekst, priser og bilder kan forekomme, noe som kan innebære at Selger ikke kan levere i henhold til informasjon gitt i Nettbutikken.

Selger forbeholder seg å kansellere Kjøpers bestilling eller del av denne dersom Produktet er utsolgt. Videre tas det forbehold om bestillinger beregnet for videresalg.

Produktene selges fri for salgspant og andre typer heftelser.4. Pris og betaling

4.1 Pris

Alle priser er oppgitt i norske kroner, inkl. mva eller kunstavgift, men mindre annet er angitt.


4.2 Betaling

Kjøper plikter å bruke tilgjengelig betalingsform, i dette tilfellet PayPal betalingsløsning.


5. Levering

5.1 Leveringstid

Selger plikter å sende Produktene til Kjøper innen rimelig tid etter mottak av bestillingen.  


5.2 Fraktpris

Produktene sendes uten kostnad til Kjøpers adresse i Norge (eks. Svalbard). I de tilfellene Produktene skal sendes til adresse utenfor Norge (inkl. Svalbard), må Kjøper påregne kostnad for frakt. For bestillinger med levering utenfor Norge (inkl. Svalbard) må Kjøper ta direkte kontakt med Kjøper for avtale om kjøp. Avtale kan blant annet gjelde forhold knyttet til betaling, merverdiavgift, forsendelsesmåte, leveringstid, fraktgebyrer, avbestilling, reklamasjon og retur.

5.3 Leveringsmåte

Levering av bestilte Produkter ankommer ditt nærmeste postutleveringssted. I blant forekommer også andre leveringsmåter, som i så fall meddeles før levering.


5.4 Transportansvar

Selger er ansvarlig dersom Produktet skades eller kommer bort under transporten. Ved en eventuell retur til Selger er det Kjøper som er ansvarlig for Produktet.


6. Undersøkelse av produktene
Etter at Kjøper har mottatt Produktet, bør Kjøper, så snart han har anledning til det, undersøke om leveransen er i samsvar med ordrebekreftelsen, om Produktet er blitt skadet under transporten, eller om Produktet ellers har feil eller mangler


7. Reklamasjonsrett
Selger følger Forbrukerkjøpslovens reklamasjonsrett.

Kjøper må reklamere direkte til Selger innen rimelig tid etter at Kjøperen oppdaget eller burde ha oppdaget mangel. Reklamasjonsfristen skal likevel aldri være kortere enn to måneder fra det tidspunkt da Kjøper oppdaget mangelen.

Retten til å reklamere gjelder i to år etter at Kjøper overtok Produktet, eller fem år dersom Produktet er ment å vare vesentlig mer enn to år. Retten til reklamasjon kommer i tillegg til angreretten, se punkt 9 nedenfor.


8. Kjøpers rettigheter ved feil og mangler
Dersom Produktet har feil eller mangler kan Kjøper etter omstendighetene kreve retting av feilen, omlevering, prisavslag, erstatning eller at kjøpet heves. Selger kan kreve å få reparere varen hvis det er umulig å skaffe en ny, for eksempel hvis varen ikke lenger blir produsert, eller at det medfører en urimelig kostnad.

Eventuelt krav om erstatning kan ikke under noen omstendighet overstige kjøpesum.


9. Angrerett
Det er 14 dagers angrerett på Produktene jf. Angrerettloven. Melding om bruk av angreretten skal gis skriftlig til Selger innen fristens utløp. Angrefristen begynner å løpe fra det tidspunktet Kjøper mottar Produktene og utfylt angrerettskjema. Dersom Kjøper ikke har mottatt angrerettskjema enten i ordrebekreftelsen eller ved levering av Produktet, utvides fristen til tre måneder.

Bruk av angreretten forutsetter at Produktet er i tilnærmet uendret stand, dvs. ubrukt og uskadet. Det er tillatt å åpne forpakningen og kontrollere Produktet på en slik måte at Produktet og forpakningen ikke blir skadet.

Det er ikke angrerett på bestillinger på Produkter som har en samlet kjøpesum, inkludert eventuelle frakt- og tilleggskostnader, på under 300 kr.

Selger plikter å fylle ut angrerettskjema og sende dette sammen med Produktet. Dersom Kjøper ikke mottar angrerettskjema, kan han rette en direkte forespørsel til Selger om å ettersende utfylt angrerettskjema.

Dersom Kjøper benytter seg av angreretten, plikter Selger å ta tilbake Produktet og betale tilbake kjøpesummen, med fradrag for returporto som Kjøper selv er pliktig til å dekke.

Produktene returneres gjennom å levere forsendelsen, sammen med angrerettsskjemaet, på nærmeste posthus eller post i butikk, om mulig i originalemballasje.

Nærmere opplysninger om hvordan Kjøper benytter deg av angreretten, fremgår av angrerettskjemaet.


10. Force Majeure
Dersom gjennomføring av Avtalen helt eller delvis hindres eller i vesentlig grad vanskeliggjøres av forhold som etter norsk rett vil bli bedømt som force majeure, suspenderes partenes plikter etter Avtalen i den utstrekning forholdet er relevant, og for så lang tid som forholdet varer. Hver av partene kan imidlertid si opp Avtalen med umiddelbar virkning dersom force majeure-forholdet gjør det særlig byrdefullt for vedkommende å opprettholde Avtalen.


11. Personvern
BK og Selger oppbevarer all data på en sikker og forsvarlig måte, og vil under ingen omstendigheter overlate de utleverte personalia, eller andre personopplysninger om Kjøper til tredjepart, unntatt:

  • når Kjøper har samtykket i utleveringen, eller
  • når det er nødvendig for at Selger skal få gjennomført Avtalen, eller
  • i lovbestemte tilfelle

12. Lovvalg
Avtalen reguleres av norsk rett.


13. Tvister
Ved uenighet eller tvist om Avtalen, skal uenigheten eller tvisten søkes løst i minnelighet mellom Selger og Kjøper. BK er ikke part i Avtalen, og vil derfor ikke være part i uenigheten eller en eventuell tvist mellom Selger og Kjøper.

Dersom tvist ikke løses i minnelighet, kan partene kreve ordinær domstolsbehandling, med Oslo tingrett som avtalt verneting.

BK ønsker imidlertid tilbakemelding om du som Kjøper opplever at Selger ikke oppfyller sine forpliktelser på en akseptabel måte. Bruk i så fall e-post: post@kompetansesmia.no