Kulturhåndverk

Søk etter vare

Distrikt

Prisgruppe

Håndverker     se alle

 

Sortering

Brukeravtale

Brukeravtale for Pilotselger i Nettbutikken

1. Innledning

Denne avtalen (Avtalen) angir betingelsene for leverandør (Pilotselger) som for egen regning og risiko markedsfører og selger sine varer og produkter (Produkter) på nettbutikken birka.no og kulturhandverk.no (Nettbutikken).

Nettbutikken eies og administreres i fellesskap av Birka AS (org. nr. 985 683 743) (Birka) og KompetanseSmia AS (org. nr. 981 088 379) (KompetanseSmia). Birka og KompetanseSmia er i fellesskap omtalt som BK.

BK tilbyr Pilotselger å markedsføre og selge sine Produkter gjennom Nettbutikken på de i denne Avtalen angitte betingelser.

2. Ansvarsforhold

Når det gjelder salg av Produkter i Nettbutikken, er BK kun tilrettelegger mellom kjøper (Kjøper) og den enkelte Pilotselger. Kjøper og Pilotselger inngår avtale om kjøp og salg av Produktene på vilkår angitt i «Kjøpsbetingelser - Avtale for kjøp og salg gjennom nettbutikken» (Kjøpsavtalen), se http://birka.no/no/kundeservice/kjopsbetingelser/.

Som fremgår av Kjøpsavtalen punkt 1 fjerde avsnitt er BK ikke part i Kjøpsavtalen og opptrer kun som mellommann mellom Kjøper og Selger (tilsvarende Pilotselger i Avtalen) uten solidarisk ansvar med Selger og uten ansvar overfor Pilotselger og/eller Kjøper, jf. lov om forbrukerkjøp av 21. juni 2006 nr. 34 (Forbrukerkjøpsloven) § 1 fjerde ledd.

Pilotselger er ansvarlig for at markedsføring og salg av Produktene ikke medfører overtredelse av tredjeparts eiendoms- og opphavsrett.

Pilotselger er ansvarlig for at det til enhver tid gjeldende regelverk knyttet til merverdiavgift, kunstavgift og eventuelle øvrige skatter og avgifter overholdes, og at korrekt avgift blir oppkrevd fra Kjøper.

3. Pilotperiode

Nettbutikkens første periode, fra oppstart og fram til og med 31.12.14 er en pilotperiode (Pilotperioden), der oppsett og funksjoner i Nettbutikken testes. Utgiftene skal derfor være mindre for Pilotselgerne i Pilotperioden, enn de vil bli ved ordinær drift etter utløpet av Pilotperioden.

Pilotselger er ikke pliktig til å fortsette som selger i Nettbutikken etter utløpet av Pilotperioden. Informasjon om kostnader (f.eks. provisjon til BK) og vilkår for å fortsette som selger på Nettbutikken vil foreligge før utløpet av Pilotperioden, og Pilotselger kan da fritt ta til stilling til om denne ønsker å være med videre.

4. Pilotselgers forpliktelser

Pilotselger forplikter seg til å rette seg etter og benytte bestemmelsene i Kjøpsavtalen på salg gjennom Nettbutikken, se http://birka.no/no/kundeservice/kjopsbetingelser/

Pilotselger må for egen regning og risiko tegne abonnement hos GS1, se http://www.gs1.no/ hva gjelder salg av Produkter. GS1-systemet består av siffer som kombineres på en standardisert måte - GS1 nummerstandarder - som sikrer unik identifikasjon av Produktene. GS1 tildeler såkalte ean-nummer, som gir en unik identifikasjon av hver Produkt. Dette muliggjør også uttak av strekkoder. 

Pilotselger må for egen regning og risiko tegne abonnement hos PayPal, som er betalingsløsningen som brukes i Nettbutikken, se https://www.paypal.com/no/webapps/mpp/home-merchant

Pilotselger plikter å ha de Produkter som tilbys for salg i Nettbutikken på lager, eller ha så kort produksjonstid at Produktene kan sendes til Kjøper innen få dager, slik at Produktene i praksis oppleves som lagervare.

Pilotselger er som en del av Nettbutikken medansvarlig for Nettbutikkens omdømme, og plikter å opptre på en måte som gagner dette, dvs. deriblant overholde Avtalen og Kjøpsavtalen, og yte forventet service.  Ved brudd på nevnte avtaler og vilkår eller mislighold av sine plikter som Pilotselger, kan Pilotselger utestenges fra Nettbutikken. BK forbeholder seg retten til når som helst å slette informasjon som bryter med nevnte avtaler eller vilkår, uten forhåndsvarsel.

5. Priser for å delta i Nettbutikken som Pilotselger

Pilotselger skal ikke betale provisjon til BK i Pilotperioden.

Pilotselgers utgifter vil i pilotperioden begrense seg til å betale eksterne leverandører, så som etablering og månedskostnader til GS1, og utgifter per omsetning til PayPal.

Priser til GS1 beregnes ut fra Pilotselgers årsomsetning: 
< 1 mill. kroner:               Engangsavgift: Kr. 1.860,-            Årsavgift: Kr. 1.140,-
1 - 10 mill. kroner:           Engangsavgift: Kr. 3.850,-            Årsavgift: Kr. 2.430,-
10 - 100 mill. kroner:       Engangsavgift: Kr. 6.400,-            Årsavgift: Kr. 3.050,-

Prisopplysningene er hentet fra gs1.no. BK tar forbehold om prisendringer fra GS1.

Priser for bruk av PayPal: Omsetningsbasert (per salg). 
Eksempel: Ved månedsomsetning på mellom kr. 0 – kr. 20 000 (i Nettbutikken) betaler Pilotselger kr. 2,80 per transaksjon + 3,4 % av kjøpesummen. 

Priseksempel er hentet fra PayPal. BK tar forbehold om prisendringer fra PayPal, se https://www.paypal.com/no/webapps/mpp/paypal-fees for mer info om kostnader ved bruk av PayPal.

Kostnadene for å være med etter Pilotperioden er ennå ikke klare.

6. BKs rolle og ansvar

BK plikterå sørge for tekniske drift og vedlikehold av Nettbutikken. BK fraskriver seg imidlertid ethvert erstatningsansvar for tap av salg som skyldes forhold som ligger utenfor BKs kontroll; det være seg nedetid/nettverksbrudd, tekniske problemer som skyldes forhold hos teknisk leverandør eller PayPal, andre faktorer utenfor BKs kontroll, samt forhold som etter norsk rett vil bli bedømt som force majeure.  

BK garanterer ikke salg for den enkelte Pilotselger.

BK er forpliktet til å fjerne lovstridig materiale eller linker til dette på Nettbutikken dersom dette oppdages, eller så snart BK blir gjort oppmerksom på forholdet, jf. e-handelsloven §§ 17 og 18.

7. Ansvar for innhold i Nettbutikken

Pilotselger som legger inn og poster informasjon i Nettbutikken er ansvarlig for innholdet i informasjonen, inkludert dens integritet og nøyaktighet, at den ikke er i strid med lov eller gjeldende regelverk, og at den ikke medfører overtredelse av tredjepersons eiendomsrett, opphavsrett eller personvern. Dette gjelder for både tekst, bilder, lenker til andre nettsteder o.a.

BK er ikke ansvarlig for materiale, informasjon, Produkter eller annet som legges ut på eller selges gjennom Pilotselgers bedrifts- og produktpresentasjoner i Nettbutikken, jf. e-handelsloven § 18. Nettbutikken er imidlertid en felles salgsarena, og skal fremstå som en helhet. Pilotselger plikter derfor å rette seg etter pålegg fra BK som handler om presentasjoner av bedrift og/eller Produkter. BK kan for eksempel kreve bilder i høyere kvalitet. 

Pilotselger plikter å avklare rettighetene for bilder/fotografi/illustrasjoner/tekst og annet som brukes av Pilotselger i Nettbutikken. Dette er Pilotselgers ansvar, og BK kan ikke holdes ansvarlig for ulovlig/uavklart bruk av bilder/fotografier/illustrasjoner /tekst og annet som Pilotselger laster opp til Nettbutikken. 

BK forbeholder seg retten til fritt å bruke alt materiale som legges ut i Nettbutikken til promotering og markedsføring av Nettbutikken eller produkter i Nettbutikken.

Det er ikke tillatt å poste eller linke til støtende, uanstendige, vulgære, injurierende, hatske, truende, pornografiske eller andre typer materiale som kan være eller er i strid med lov eller gjeldende regelverk.

Det er ikke tillatt å linke til konkurrerende nettsteder.

BK kan vurdere ethvert Produkt som upassende for salg på Nettbutikken, og kan uten varsel og med umiddelbar virkning fjerne Produktet fra Nettbutikken, uten ansvar for BK.

8. Bruk av navn og logo

Det er tillatt å bruke Birkas og KompetanseSmias navn og logoer:

 1.  i omtale og promotering av Nettbutikken på blogger, forum, i media, o.l.; og
 2.  i markedsføring av Produkter; og
 3. i lenker til Nettbutikken.

Det er ikke tillatt å knytte Birkas og KompetanseSmias navn og logoer eller Nettbutikken opp mot informasjon som ikke er relevant for Nettbutikken eller som strider mot lov eller gjeldende regelverk. Det er heller ikke tillatt å bruke Birkas og KompetanseSmias navn og logoer i markedsføring av produkter som ikke selges gjennom eller sammen med Nettbutikken.

9. Prising av Produkter i Nettbutikken

Prisene på Produktene i Nettbutikken (ut-pris til kunde) skal oppgis i norske kroner, inkl. eventuell mva. og/eller kunstavgift.

Videre gjelder de pris- og betalingsbestemmelser som angitt i Kjøpsavtalen, deriblant Kjøpsavtalen punkt 5.2:

”Produktene sendes uten kostnad til Kjøpers adresse i Norge (eks. Svalbard). I de tilfellene Produktene skal sendes til adresse utenfor Norge (inkl. Svalbard), må Kjøper påregne kostnad for frakt. For bestillinger med levering utenfor Norge (inkl. Svalbard) må Kjøper ta direkte kontakt med Selger for avtale om kjøp. Avtale kan blant annet gjelde forhold knyttet til betaling, merverdiavgift, forsendelsesmåte, leveringstid, fraktgebyrer, avbestilling, reklamasjon og retur.”

10. Vilkår for bruk av Nettbutikken

Selv om BK har installert sikkerhetstiltak for å forhindre at utenforstående kommer inn eller tapper informasjon fra Nettbutikken, finnes det ingen absolutt sikkerhetsgaranti. Personlig informasjon kan komme på avveie og bli misbrukt. Informasjon som oppgis i Nettbutikken er på eget ansvar, og Pilotselger erkjenner risikoen ved å lagre personlig informasjon på et nettsted.

Ved mistanke om at Nettbutikken benyttes til kriminell virksomhet vil relevant informasjon kunne bli videresendt til politiet eller andre offentlige myndigheter, jfr. personopplysningsloven § 8. Brukere som mistenkes for å være involvert i slik virksomhet vil ekskluderes med øyeblikkelig virkning.

Pilotselger erklærer at denne ikke skal forsøke å omgå Nettbutikkens sikkerhetstiltak, og at denne skal overholde alle relevante lover, regler og forskrifter ved bruk av Nettbutikken.

Dersom Pilotselger ikke overholder bestemmelsene i Avtalen og Kjøpsavtalen kan det føre til at denne blir utestengt fra Nettbutikken, samt at det fremmes erstatningskrav eller annen misligholdsbeføyelse mot Pilotselger.

11. Force Majeure

Dersom gjennomføring av Avtalen helt eller delvis hindres eller i vesentlig grad vanskeliggjøres av forhold som etter norsk rett vil bli bedømt som force majeure, suspenderes partenes plikter etter Avtalen i den utstrekning forholdet er relevant, og for så lang tid som forholdet varer. Hver av partene kan imidlertid si opp Avtalen med umiddelbar virkning dersom force majeure-forholdet gjør det særlig byrdefullt for vedkommende å opprettholde Avtalen. 

12. Ansvarsbegrensning

BK er ikke ansvarlig for direkte, indirekte, tilfeldige, spesielle, straffebetingede eller avledede skader eller tap av noe slag i forbindelse med:

 1. Nettbutikken; eller  
 2. bruk av Nettbutikken eller innholdet på den, eller noe nettsted eller ressurs som Nettbutikken har en link til, som det henvises til, eller som man får tilgang til via Nettbutikken; eller
 3. bruk eller nedlasting av eller tilgang til noe materiale, informasjon, produkter eller tjenester; eller
 4. bruk av Produkter; eller
 5. materiale, informasjon, synspunkter og produkter som formidles til, postes på, selges gjennom, eller på annet vis gjøres tilgjengelig gjennom Nettbutikken; eller
 6. feil på Nettbutikken eller at Nettbutikken er utilgjengelig.

BK er ikke ansvarlig for at:

 1. innholdet på Nettbutikken er korrekt eller ikke er beskyttet av opphavsrett; eller
 2. at Produkter er autentisk eller ikke er beskyttet av opphavsrett, patenter eller lignende.

Ansvarsbegrensningen i dette punkt 12 inkluderer, men er dog ikke begrenset til, tapt fortjeneste, driftsstans, tap av forventede besparelser eller tap av programmer eller andre data, selv om BK er informert om muligheten for slike skader eller tap. Ansvarsbegrensningen gjelder alle rettskrav, enten det/de er basert på kontrakt, garanti, avtale eller annet. 

13. Varighet og oppsigelse av Avtalen

Avtalen løper fra det tidspunktet den aksepteres av Pilotselgeren til den sies opp skriftlig av en av partene.

Oppsigelsesfristen er 1 måned og løper fra og med første dag i måneden etter at oppsigelsen fant sted.

Når oppsigelsesfristen er utløpt, vil Pilotselgerens Produkter gjøres inaktive, og det blir ikke lenger mulig å se eller handle Produktene. 

14. Lovvalg og tvister

Avtalen reguleres av norsk rett.

Ved uenighet eller tvist om Avtalen, skal uenigheten eller tvisten søkes løst i minnelighet mellom partene.

Dersom tvist ikke løses i minnelighet, kan partene kreve ordinær domstolsbehandling, med Oslo tingrett som avtalt verneting.